KONTAKT

 
Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S. A.
 
Siedziba: ul.Kwidzyńska 71, 51-415 Wrocław
  tel. 71 344 96 03
  fax 71 344 96 05
  e: sekretariat@pg-proxima.pl
  e: marketing@pg-proxima.pl
  www.pg-proxima.pl
 
Oddział: ul.Wenedów 4, 61-614 Poznań
 

e: poznan@pg-proxima.pl

tel. 61 827 32 80

kom. 519 307 398

 
 
NIP 897 000 97 50
Regon 9 3 1 5 8 8 6 8 5
Konto 97 2030 0045 1110 0000 0035 2700
 
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000035943
 
Kapitał zakładowy: 500 000 zł
Kapitał wpłacony: 500 000 zł
 


NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ
Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A.
ul. Kwidzyńska 71, 51-415 Wrocław

SPRZEDA
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ ZABUDOWANĄ

położoną we Wrocławiu przy ul. Wierzbowej 15
Więcej >>

Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA SA wykonuje kompleksowe prace geologiczno-inżynierskie dla potrzeb projektowania obiektów budownictwa:
 • przemysłowego,
 • komunalnego,
 • hydrotechnicznego,
 • drogowego i kolejowego,
a także prace geologiczno - inżynierskie dotyczące:
 • składowania odpadów przemysłowych i komunalnych,
 • górnictwa podziemnego i odkrywkowego,
 • badań kontrolnych nasypów i wykopów.
Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą oraz zapleczem laboratoryjnym umożliwiającym podjęcie wielu skomplikowanych zadań.
Nasi specjaliści posiadają wieloletnią praktykę, w tym na kontraktach zagranicznych, oraz resortowe uprawnienia zawodowe.
Nasze opracowania są wysoko oceniane przez branżowe komisje Ministerstwa Środowiska, biura projektów oraz inwestorów z przemysłu.
Wykonujemy następujące prace:
I. BADANIA POLOWE
 • Wiercenia badawcze / okrętne, ręczne / w zakresie głębokości do 4m.
 • Wiercenia badawcze / mechaniczno-obrotowe przy użyciu świdrów spiralnych i rurowych / w zakresie głębokości do 30m. W przypadku wiercenia poniżej poziomu piezometrycznego wody gruntowej - z zastosowaniem rur osłonowych.
 • Badania w trakcie wiercenia otworów badawczych i wykonywanie wykopów: pobór prób gruntów / NU, NW, NNS / i wody gruntowej, badania gruntów przy użyciu ścinarki obrotowej / TV / i penetrometru tłoczkowego / PP /, obserwacje poziomów piezometrycznych wód gruntowych.
 • Sondowanie dynamiczne sondą stożkową wbijaną, lekką / DPL / i ciężką / DPSH / oraz sondą cylindryczną / SPT /.
 • Badanie lekką płytą dynamiczną oraz płytą sztywną VSS
II. BADANIA LABORATORYJNE GRUNTÓW I WODY GRUNTOWEJ /wg PN i ASTM /
Własności fizyczne gruntów i wody gruntowej:
 • gęstość objętościowa,
 • gęstość właściwa,
 • zawartość części organicznych metodą prażenia lub utleniania,
 • zawartość CaC03,
 • konsystencja gruntów,
 • wilgotność naturalna,
 • skład granulometryczny: analiza sitowa i areometryczna,
 • wilgotność optymalna,
 • stopień zagęszczenia,
 • kapilarność czynna i bierna,
 • wskaźnik piaskowy,
 • agresywność gruntu i wody gruntowej.
Własności mechaniczne gruntów:
 • kąt tarcia wewnętrznego i kohezja / w aparacie 3-osiowym ZAN, w aparacie 3-osiowego ściskania metoda UU, CU i CD, w aparacie bezpośredniego ścinania /,
 • edometryczny moduł ściśliwości,
 • kąt stoku naturalnego na sucho lub na mokro,
 • ciśnienie pęcznienia,
III. OPRACOWANIA KAMERALNE
Wykonujemy opracowania geologiczno-inżynierskie w formie dokumentacji wynikowych, opinii, ekspertyz oraz prac studialnych w zakresie obejmującym badania warunków gruntowo-wodnych podłoża budowlanego dla obiektów przemysłowych, hydrotechnicznych, liniowych / drogowych, kolejowych, magistrali wodnych i gazowych /, górniczych oraz składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych.
Przy opracowywaniu wyników badań wykorzystujemy oprogramowanie firmy Bentley -MicroStation oraz ESRI - Arc View dla opracowywania numerycznych map strukturalnych i przekrojów geologiczno-inżynierskich w formacie *dgn z możliwością transmisji do programu AutoCad / format *dwg lub *dxf /.

fragment numerycznej mapy strukturalnej 2D podłoża
składowiska osadów poflotacyjnych

fragment numerycznego przekroju geologicznego 2D podłoża
składowiska osadów poflotacyjnych

Oferujemy również wykonywanie przekrojów geologiczno-inżynierskich oraz tworzenie bazy danych przy wykorzystaniu  programu komputerowego GEOSTAR.

IV. Bazy danych geologiczno-inżynierskich wraz z atlasami geologiczno-inżynierskimi miast i aglomeracji miejskich oraz mapy warunków geologiczno-inżynierskich

Oferujemy wykonanie, przy zastosowaniu techniki GIS, cyfrowej bazy danych geologiczno-inżynierskich wraz z atlasem geologiczno-inżynierskim miast i aglomeracji miejskich oraz map warunków geologiczno-inżynierskich dla gmin w skali 1:10 000. Opracowania te wykonywane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i wykorzystywane dla potrzeb planowania przestrzennego oraz oceny warunków inwestycyjnych obszarów miejskich.
Cyfrowe mapy geologiczno-inżynierskie przedstawiają w sposób syntetyczny:
 • ocenę warunków budowlanych,
 • sposób zagospodarowania obszarów miejskich,
 • występowanie gruntów antropogenicznych związanych z działalnością ludzką,
 • obszary zagrożone i wymagające ochrony,
 • kierunki dalszych badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych dla potrzeb inwestycyjnych, itp.

fragment mapy warunków budowlanych dla obszarów miejskich

Kontakt:
Jerzy Goldsztejn
Kierownik Działu Geologii Inżynierskiej
Tel. 71 344 96 45
e-mail: jerzy.goldsztejn@pg-proxima.pl